Tytuł projektu: Opracowanie nowego, kompozytowego laminatu na bazie odpadów poprodukcyjnych przeznaczonego na blaty meblowe.

 

Beneficjent: „EMKO” NADOLSCY SPÓŁKA JAWNA

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.02-22-0074/20

Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś​ Priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie: 3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 

Poddziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Wartość​ projektu: 492 000.00 PLN

Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 400 000.00 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 340 000.00​ PLN

 

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest wprowadzenie innowacji produktowej – stworzenie laminatu na bazie odpadów poprodukcyjnych przeznaczonego na blaty meblowe. Zamierzeniem „EMKO” NADOLSCY SPÓŁKA JAWNA jest sprzedaż powstałego, znacząco ulepszonego produktu, jako uzupełnienie aktualnej oferty pozwalające uzyskiwać przewagę konkurencyjną na rynku.

 

Planowane efekty

Planowane do osiągnięcia rezultaty:

– opracowanie projektu i technologii produkcji produktu wraz z kalkulacją kosztów wdrożenia technologii i seryjnej produkcji,

– pozyskanie nowych klientów i odbiorców rozwiązania (docelowo również zagranicznych),

– zbudowanie wizerunku Wnioskodawcy jako firmy przyjaznej środowisku i odpowiedzialnej społecznie,

– wzrost świadomości ekologicznej wśród odbiorców i użytkowników,

– nawiązanie współpracy z jednostką naukową, która pozwoli na pozyskanie kompetencji powalających na wypromowanie firmy jako innowatora na rynku meblarskim.

Osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu projektu:

  1. Liczba wprowadzonych innowacji – wartość docelowa: 1;
  2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] – wartość docelowa: 1.

Tytuł projektu: Emko Nadolscy S.j. z siedzibą w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Design dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

Celem projektu jest podnoszenie konkurencyjności firmy Emko Nadolscy S.j. w oparciu o projekt wzorniczy innowacyjnego zestawu inteligentnych mebli biurowych wspomagających zarządzanie dokumentami.

Dofinansowanie projektu z UE: 942 260,00 złotych